برای داشتن تحول باید تغییر کرد

شما باید به کسی تبدیل شوید که دیگران از محال بودن آن سخن می گویند برای شروع باید از دیوار ترس های خود عبور کنید و این اولین قدم در مسیر رشد شماست

ادامه مطلب