طراحی کیف

چرخ و فلک نمونه کارها

ما تم ها، پروژه های تجارت الکترونیک، محتوای خلاقانه ای ایجاد می کنیم که فرهنگ و تجارت را با هم متحد می کنند.

RESOLUTION

1920×1080 FULL HD

TOTAL FILES

8 animated psd

FPS & TIME

30 frames

4 sec

FILE SIZE

4.53 GB

Zip version: 2.19 GB

بهترین راه برای موفقیت

آیا شما آماده هستید تا با ما پیروز شوید؟