نمونه کار – جعبه / انیمیشن 3 / لیست متوسط/ بدون فاصله

سلیقه شما چیست

نمونه کارها

این فقط یک نمونه از ترکیبات تنظیمات صفحه نمونه کار موجود است. در تم ما شما می توانید بین را انتخاب کنید 14 طرح بندی شبکه طرح بندی تغییرات, کامل یا جعبه طرح بندی, فاصله یا منظم شبکه, آرم نمونه کارها شناور انیمیشن, 18 فیلتر انیمیشن دسته بندی، و 3 تنظیمات تعداد ستون.