نمونه کار – جعبه / انیمیشن 4 / جدولی بزرگ/ بدون فاصله

کدام به سلیقه شما نزدیک است

نمونه کارها

این فقط یک نمونه از ترکیبات تنظیمات صفحه نمونه کار موجود است. در تم ما شما می توانید بین را انتخاب کنید 14 طرح بندی شبکه طرح بندی تغییرات, کامل یا جعبه طرح بندی, فاصله یا منظم شبکه, آرم نمونه کارها شناور انیمیشن, 18 فیلتر انیمیشن دسته بندی، و 3 تنظیمات تعداد ستون.