نمونه کار – جعبه / انیمیشن 7 / لیست کامپکت/ بدون فاصله

سلیقه تان به کدام نزدیک است

نمونه کارها

این فقط یک نمونه از ترکیبات تنظیمات صفحه نمونه کار موجود است. در تم ما شما می توانید بین را انتخاب کنید 14 طرح بندی شبکه طرح بندی تغییرات, کامل یا جعبه طرح بندی, فاصله یا منظم شبکه, آرم نمونه کارها شناور انیمیشن, 18 فیلتر انیمیشن دسته بندی، و 3 تنظیمات تعداد ستون.