باید اعتراف کنم که تا کنون به این شکل پشتیبانی قوی ندیده بودم که با صبر و حوصله زیاد و به آسانترین و زیباترین شکل ممکن کاربر را راهنمایی کنند و درست مثل یک کلاس درس میتوان از راهنمایی پشتیبان ها استفاده کرد و چیزهای جدید آموخت.